romantokarczyk.pl

Roman Tokarczyk – Ekspert inwestycyjny | porady finansowe

Pomoc na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej

Osoby, które w przedłużającym się trudnym czasie straciły zatrudnienie i chcą pracować na własny rachunek, mogą uzyskać wsparcie. Mogą je otrzymać z:

a). urzędu pracy – tu możemy się starać o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Urzędy przyznają je osobom bezrobotnym albo poszukującym pracy. Otrzymane pieniądze musimy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i prowadzić działalność przez co najmniej 12 miesięcy od otrzymania dotacji (bowiem w przeciwnym razie będziemy musieli zwrócić pieniądze). W jaki sposób uzyskać dotację? Złóżmy w powiatowym urzędzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności) wniosek o dofinansowanie (podajmy w nim między innymi: rodzaj planowanej działalności gospodarczej, kalkulację kosztów związanych z jej podjęciem, szczegółową specyfikę wydatków i kwotę dofinansowania, o jaką poprosimy). Do wniosku dołączmy: biznesplan, kserokopię dokumentu potwierdzającego stan prawny miejsca (lokalu, mieszkania), w którym planujemy prowadzić działalność gospodarczą, oświadczenie o pomocy z innych instytucji (jeśli ją otrzymaliśmy). Do urzędu musimy zabrać (do wglądu) dowód osobisty. Ile możemy otrzymać środków? Możemy uzyskać maksymalnie równowartość 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, to obecnie 32-33 tysiące złotych. Ale pamiętajmy o tym, że każdy urząd pracy samodzielnie ustali progi pomocy finansowej (na przykład 15-20 tysięcy złotych). Trzeba też wiedzieć, że dofinansowanie z urzędu pracy jest bezzwrotne, nie musimy go oddawać (o ile dopełnimy warunków umowy).

b). funduszy unijnych – należy wiedzieć, że zasady przyznawania dotacji z UE i ich kwoty różnią się w poszczególnych województwach. Natomiast pamiętajmy o tym, że o fundusze unijne na założenie firmy możemy się starać tylko w tym województwie, w którym mieszkamy i tu chcemy prowadzić swoją firmę. Rozdzieleniem tych pieniędzy zajmują się Regionalne Programy Operacyjne, które działają w każdym województwie. Przyznają dotacje osobom niepracującym, które mają największe trudności na rynku pracy, czyli są: bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub powyżej 50-tego roku życia. Oto telefony informacyjne na temat dotacji: 19524 – to numer Zielonej Linii, ogólnopolskiej infolinii urzędów pracy (tutaj pytajmy o dopłaty na firmę z UP); (22) 626 06 32 lub (22) 626 06 33 lub (22) 378 31 77 – tu uzyskamy informacje o zasadach dofinansowania z funduszy UE; konsultanci dyżurują również pod mailem: [email protected]. Ponadto informacje możemy znaleźć też na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dodatkowa uwaga – pieniądze z dotacji możemy przeznaczyć między innymi na remont lokalu, w którym będzie się znajdować nasza firma.